Artykuły naukowe i prace badawcze

2021

 • Smart tourism: towards the concept of a data-based travel experience [in:] Handbook of Sustainable Development and Leisure Services (eds. Lubowiecki-Vikuk, A., de Sousa, B.M.B., Dercan, B., Leal Filho, W.), Springer International Publishing, 2021, 10.1007/978-3-030-59820-4, ISBN: 978-3-030-59820-4.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

 • Koszty regulacji wymiany jako przesłanka kształtowania więzi kooperacyjnych przedsiębiorstw [w:] Wspólna Europa. Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, SGH, Warszawa 2009.

2008

2007

 • Franczyza jako narzędzie budowania łańcucha wartości przedsiębiorstw hotelarskich na europejskim rynku turystycznym [w:] Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku UE, SGH, Warszawa 2007.

2006

 • Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym jako warunek utrzymania pozycji rynkowej [w:] Gospodarka turystyczna a grupy interesu (red. S. Wodejko), SGH, Warszawa 2006.
 • Zarządzanie wiedzą jako warunek realizacji celów przedsiębiorstwa w konkurencyjnym otoczeniu [w:] Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym (red. G. Gołembski), AE, Poznań 2006.
 • Poziom kosztów jakości a wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:] Gospodarka turystyczna w regionie (red.A.Rapacz), Jelenia Góra 2006.
 • Modele jakości usług a specyfika produktu turystycznego [w:] Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne (red. A. Nowakowska, M. Przydział), WSIiZ, Rzeszów, 2006.

2005

 • Kwalimetria jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, “Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 5, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 402/2005.
 • “Zapewnienie wartości dla stron zainteresowanych” jako przedmiot normy ISO 9004 [w:] Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami (red. H. Brdulak, T. Gołębiowski), SGH, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie przez jakość w turystyce [w:] Czynniki determinujące jakość a doskonalenie systemu informacyjnego w branży turystycznej (red. K. Wajda), UJ, Kraków 2005.

2004

 • Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM) [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej (red. S. Bosiacki, J. Grell), AWF w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Analiza incydentów krytycznych jako źródło wiedzy o kliencie wewnętrznym [w:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego, Instytut Turystyki, Warszawa 2004.

2003

 • Instrumenty oddziaływania na jakość usługi turystycznej [w:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, SGH, Warszawa 2003.
 • Konkurencyjność cenowa i jakościowa przedsiębiorstwa turystycznego [w:] Konsument na krajowym rynku turystycznym w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2003.
 • Koszty jakości a rachunkowość zarządcza przedsiębiorstwa turystycznego [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce (red. G.Gołembski), PWN, Warszawa 2003.

2002

 • Zarządzanie jakością w małym i średnim przedsiębiorstwie na przykładzie biura podróży [w:] Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości (red. S. Doroszewicz), SGH,Warszawa 2002.

1999

1998