Rachunek Satelitarny Turystyki


W pracach nad rachunkiem satelitarnym turystyki (RST) uczestniczę od początku, czyli od 1998 roku, kiedy zespół w składzie A. Baran, E. Dziedzic, M. Kachniewska opracował metodologię eksperymentalnego rachunku satelitarnego turystyki zrealizowanego następnie na podstawie danych z Rachunków Narodowych za lata 1994-95.

System rachunków narodowych (SRN) stanowi zestaw tablic opisujących zjawiska zachodzące w gospodarce. Międzynarodowym wzorcem, na którym opierają się rachunki narodowe sporządzane w poszczególnych krajach, jest system rachunków SNA 1993 rekomendowany przez ONZ i zalecany przez Unię Europejską. Na nim opiera się, stosowany także w Polsce, Europejski System Rachunków Narodowych.

Rachunki narodowe sporządzane są w dwóch układach: 1) według sektorów instytucjonalnych, 2) według rodzajów działalności. W pierwszym układzie uwzględnia się podmioty (instytucje) należące do jednego z poniższych sektorów instytucjonalnych:
  • sektor przedsiębiorstw
  • sektor instytucji finansowych i ubezpieczeniowych
  • sektor instytucji rządowych i samorządowych
  • sektor gospodarstw domowych (osoby fizyczne)
  • sektor instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (organizacje polityczne, społeczne i wyznaniowe).
Uzupełnieniem sektorów instytucjonalnych jest sektor „zagranica”, który obrazuje relacje analizowanej gospodarki ze światem zewnętrznym.

Jeśli rachunki opracowywane są w układzie rodzajów działalności, jednostką klasyfikacyjną jest przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwa są grupowane według dominującego rodzaju działalności, określanej na podstawie rodzaju wytwarzanych produktów. Ponieważ turystyka nie może być utożsamiana z żadnym sektorem instytucjonalnym, rodzajem działalności czy produktem – jedynym sposobem oszacowania jej wpływu na gospodarkę jest sporządzenie rachunku satelitarnego. Celem rachunku satelitarnego turystyki (RST) jest uzyskanie informacji na temat aktywności gospodarczej związanej z turystyką oraz zapewnienie ich porównywalności z wynikami innych dziedzin gospodarki.

W Polsce RST opracowywany jest od 2000 roku (w zespole E. Dziedzic, M. Kachniewska, T. Skalska, K. Łopaciński, w pierwszych edycjach brała udział także T. Buczak). Poszczególne wyniki dla kolejnych edycji dostępne są na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki lub po kliknięciu w wybraną edycję z zamieszczonej listy.

W 2004 roku opracowana została także metodologia regionalnego rachunku satelitarnego turystyki (w Polsce dotychczas zrealizowano tylko jeden raz RST na poziomie regionalnym - dla województwa mazowieckiego w 2012 roku).

W wykazie uwzględniona została - historyczna już - metodologia eksperymentalnego rachunku satelitarnego turystyki (w opracowaniu A. Baran, E. Dziedzic i M. Kachniewskiej), która była punktem wyjścia dla wszystkich kolejnych prac.

Opracowania metodologiczne:
Opracowania statystyczne:


 

Ċ
Magdalena Kachniewska,
17 sie 2016, 05:16
Ċ
Magdalena Kachniewska,
14 sie 2016, 05:32
Ċ
Magdalena Kachniewska,
14 sie 2016, 04:03
Ċ
RST 2000.pdf
(1255k)
Magdalena Kachniewska,
17 sie 2016, 05:23
Ċ
RST 2001.pdf
(1413k)
Magdalena Kachniewska,
17 sie 2016, 05:25
Ċ
Magdalena Kachniewska,
17 sie 2016, 05:48
Ċ
Magdalena Kachniewska,
28 lip 2014, 08:47
Ċ
Magdalena Kachniewska,
17 sie 2016, 06:21
Ċ
Magdalena Kachniewska,
17 sie 2016, 06:22
Ċ
Magdalena Kachniewska,
17 sie 2016, 06:22
Ċ
Magdalena Kachniewska,
17 sie 2016, 06:23
Ċ
Magdalena Kachniewska,
17 sie 2016, 06:23
Ċ
Magdalena Kachniewska,
14 sie 2016, 07:02